Korizma je pred vrati. Po kratkom mesopustu ostaje priprava na Vazam svako ljeto isto dužička. Prilikom ljetošnjega katoličanskoga Ljeta vjere je geslo kalendara »Ne boj se, samo vjeruj«.

Teksti i kipi ovoga kalendara nas pozivaju na razmišljanje o našoj vjeri u Boga, na pozitivne misli i čine, kot i na svidočenje naše vjere. Prava vjera je svitlost i put iz svake zemaljske nevolje.

Ov kalendar nam kroz korizmu, dan za danom daje impulze,

  • da se sastanemo s Bogom i s bližnjimi,
  • da se oslobodimo našega straha i nevolje,
  • da se obratimo i krenemo pravim putem,
  • da najdemo naše središće - Boga,
  • da vjerujemo i velimo: Bit će dobro!

Kalendar će se u svakom hrvatskom selu Gradišća razdiljati. Produkcija jednoga kalendara je stala € 6,—. Svaki dodatno darovani euro će se darovati biškupu Kräutleru za svoje projekte u Braziliji i društvu Pomoć-direkt (Franc Grandits) ko djeluje u Burkini Faso.

Kalendar se more dostati kod

  • farnika Branke Kornfeinda
  • Karolja Palkoviča u Trajštofu
  • vračitelja dr. Štefana Karalla u Velikom Borištofu
  • ili narudžbom putem telefona: +43 664 1518207 ili e-mailom: korizma@hrvati.at.


"AGAPA" - Inicijativna grupa za treti svit; Veliki Borištof
Raika Horitschon BLZ: 33031 KONTO: 100.511